Bảo Tàng Ảo

Tỉnh Yên Bái

Danh Mục Hiện Vật Ảo

Dựa trên công nghệ mô phỏng và thực tại ảo, các hiện vật trong bảo tàng được mô hình hóa ba chiều. Từ đó, phục vụ nhu cầu tham quan từ xa và bảo tồn, lưu giữ hiện vật ở dạng số hóa.

Image

Hiện vật được trưng bày tại bảo tàng tỉnh Yên Bái.Từ năm 2009, Bảo tàng tỉnh đã từng bước nghiên cứu, phân loại, giám định khoa học và xây dựng các bộ sưu tập hiện vật quý hiếm hiện đang lưu trữ. Trong đó, nổi bật là các sưu tập hiện vật như trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái (2009); rìu đồng Đông Sơn (2010); thạp đồng Đông Sơn (2011); trống đồng Đông Sơn (2012); sưu tập tiền cổ (2013); sưu tập sắc phong (2014)…

Tìm hiểu thêm